Dạng kiểm tra

STYLE (Thử Nghiệm Tiếng Saxoncourt cho Người Học Anh Ngữ) là một hệ thống kiểm tra dựa trên hiểu biết quốc tế dành cho trẻ em. Có 6 cấp độ cho STYLE, phù hợp với học sinh từ 6 đến 12 tuổi, hoặc học theo trường tiểu học chính thống và năm đầu tiên của trường trung học cơ sở.

Saxoncourt Examinations, một ban kiểm tra quốc tế có trụ sở tại London, thừa nhận rằng các bài kiểm tra của trẻ em phải khác với các bài kiểm tra dành cho người lớn và đã viết STYLE để thúc đẩy và thú vị. Những bài kiểm tra đầy đủ màu sắc này kiểm tra kỹ năng nghe và đọc của trẻ thông qua nhiều công việc thú vị.